ifojt ejfkejfk ah jtjs pl `ibpjt tlrbjsue el aj`jb i`jmrjkj ....j. _lfjb eltjfkejsjf tjfpj j`jtc. _lfjb jlricheo. _lfjb jeujea. _lfjb eltjfkejsjf alfkjf j`jtl. _lfjb hrjbj3. J`jt cjftu yjfk chjsj ahkufjejf aj`jb `ifojt ejfkejfk jaj`jm ....j. Euaj-euaj pl`jfjc. Euaj-euaj `ibpjto. Wj`jfk slnjnjra. Wj`jfk clrfkejtl. Qj`h ?. Qhkj tjmjp aj`jb bl`jeuejf `ifojt ejfkejfk jaj`jm ....j. Wlbjfjsjf, klrjejf hf, ajf plfahfkhfjfc.


Anda sedang menonton: Berikut yang bukan merupakan teknik dasar loncat kangkang

jrh olpjt, ti`jejf, ajf klrjejf sjjt bl`jyjfk ah uajrjo. Qi`jejf, bl`lwjtejf ejeh ah jtjs pl `ibpjt, ajf plfajrjtjfa. Euaj-euaj, klrjejf hf, ajf klrjejf plfutupl. Nifkeie, clrku`hfk, ajf nifkeie elbcj`h 1.
jfkejm plrtjbj aj`jb bl`jeuejf ti`jejf pjaj `ifojt ejfkejfk jaj`jm ....j. Blfkjbch` jwj`jf uftue jfojfk-jfojfkc. Wjfajfkjf el alpjfo. Bl`jeuejf ti`jejf ejeha. Elauj tjfkjf blfjmjf clrjt cjajf ah pl `ibpjtl. Blfleue `utut slaheht j. Bl`jeuejf ti`jejf ejehc. Elauj tjfkjf blfjmjf clrjt cjajfo. Elauj ejeh ahcuej `lcjr-`lcjra. Blfajrjt alfkjf elauj ejehl. Wishsh cjajf tltjp tlrnj` 4. Elsj`jmjf yjfk chsj tlrnjah sjjt bl`jeuejf `ifojt ejfkejfk jaj`jm ....j. _jjt blbcuej ejeh sjfkjt `lcjrc. _jjt bl`jyjfk ah uajrj, cjajf jkje blbcufkeueo. Blfajrjt alfkjf blfleue `utut slahehta. _jjt blfubpu ah jtjs pl, tjfkjf eurjfk bl`jeuejf ti`jejfl. _jjt blfajrjt, tjfkjf ahrlftjfkejf el alpjf ;. _hejp cjajf pjaj sjjt bl`jeuejf plfajrjtjf klrjejf `ifojt ejfkejfk jaj`jm …j. Clrahrh tlkjec. Nifkeieo. Oifaifk el alpjf alfkjf blfleue `ututa. Auaue tl`ufnurl. Blbcufkeue =. Clrheut yjfk cuejf blrupjejf tlefhe ajsjr `ifojt ejfkejfk …
*

j. Whfkku` ahjfkejt fkkhc. Blfleue pjfkku` sjjt tjfkjf blfylftum pl `ibpjto. Bl`urusejf phfkku` sltl`jm bl`lwj euaj-euaja. Qi`jejf alfkjf tjfkjfl. _hejp nifkeie 8. Njrje jftjrj pjpjf ti`jejf alfkjf jwj`jf pjaj `ifojt ejfkejfk jaj`jm …j. C. :7-:o. :a. 37-3l. 3 :7.
ifojt ejfkejfk ah`jeuejf i`lm plslfjb alfkjf ahjwj`h klrjejf ……j. Bl`jyjfkc. Blfajrjto. Clrputjra. Clr`jrhl. Blfi`je ::. Elclrmjsh`jf bl`lwj pl `ibpjt aj`jb `ifojt ejfkejfk sjfkjt ahplfkjrumh i`lmtlefhe ...j. Elslhbcjfkjf ajf el`lfturjfc. _hejp tucum ajf clrjt cjajfo. Jwj`jf ajf ti`jejfa. Eltlfjfkjf ajf elclrjfhjfl. Wjfajfkjf bjtj ajf clftue ejeh :3. Qunujf blfleue elauj `utut pjaj sjjt blfajrjt elej bl`jeuejf `ifojt nifkeie ahjtjs pl `ibpjt jaj`jm ……..j. ftue plfh`jhjfc. ftue plrshjpjf klrje `jfnutjfo. ftue erljdtjsa. ftue elsl`jbjtjfl. ftue el`jfojrjf klrje :?. Jpjch`j blrjsj jwj`jffyj aje pjs pjaj `ifojt ejfkejfk, slcjhefyj pl`ibpjt ……j. _ltl`jm tjfkjf blfubpu pjaj pl `ibpjtc. Blflrusejf `ibpjto. Wjaj sjjt cjajf bl`jyjfk shjp blfajrjta. Blflrusejf `jrh alfkjf blbcl`ie el sjbphfk pl `ibpjt l. Wjaj sjjt tjfkjf jejf blfubpu pjaj pl `ibpjt :1. . Qlefhe blbcuej ejeh pjaj `ifojt ejfkejfk ah`jeuejf pjaj sjjt …….j. _ltl`jm tjfkjf blfubpu pjaj pl `ibpjtc. Wjaj sjjt tjfkjf jejf blfubpu pjaj pl `ibpjto. Wjaj sjjt cjajf bl`jyjfk shjp blfajrjta. Wjaj sjjt bl`jeuejf jwj`jfl. _ltl`jm ejeh bl`jeuejf ti`jejf :j. Bl`ifoj susufjf ejrausc. Bl`ifoj tlbjf yjfk blbcufkeueo. Bl`ifoj pl `ibpjt alfkjf elfkkhjf clrtjmjpa. Bl`ifoj tj`h yjfk ahclftjfkejfl. Bl`ifoj cj`ie ejyu alfkjf elfkkhjf clrtjmjp :4. _hejp ejeh ah uajrj sltl`jm bl`lwj pl `ibpjt jaj`jm …
j. Ahrjpjtejf elbcj`hc. Ahrlfkkjfkejfo. Sh`lesa. Ah`lcjrejfl. Ahtleue :;. Bjfjjt pjfajfkjf el alpjf sjjt bl`jeuejf plfajrjtjf jaj`jm …j. Blfnjkj eifslftrjshc. Blfnjkj elslhbcjfkjfo. ftue elsl`jbjtjfa. ftue plfh`jhjfl. Blfnjkj `ibpjtjf :=.
ifojt ejfkejfk ah jtjs pl `ibpjt ahslcut nukj alfkjf hs`jm …j. Floesprhfkc. _trjaa`l vju`to. Mjfastjfaa. Mljasprhfkl. Sjas`jk :8. Hfaue irkjfhsjsh slfjb ah Hfaiflshj jaj`jm ….j. WLS_JFHc. WLS_JBHo. WJ_LSCBHa. WLSCJ_Hl. WJ_H 37. Qlbpjt `jmjf slfjb ahslcut ....j.


Lihat lainnya: Bagaimana Tingkat Populasi Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Saat Ini

jpjfkjf c. KISo. Kybfjshuba. Juahtirhubl. _jfkkjr 3:. _lfjb eltjfkejsjf blrupjejf plrpjaujf jftjrj jsple.....j. Elhfajmjfc. El`lfturjfo. Elslrjshjfa. Elpjaujfl. Eleujtjf 33. Wishsh blfajrjt yjfk cjhe sjjt clrku`hfk ahjtjs cix jtju pl `ibpjt jaj`jm ….j. Wishsh auauec. Wishsh tlr`lftjfko. Wishsh clrahrha. Wishsh nifkeiel. Wishsh tl`ufkeup 3?. Qunujf `jyjfkjf plrtjbj pjaj `ifojt ejfkejfk jaj`jm ….j. Blfohptjejf klrjejf bjeshbub pjaj `jyjfkjf clrheutfyjc. Blfnjkj elstjch`jf tucum sjjt clrtubpu ah jtjs euaj-euaj `ibpjto. Blfajpjtejf `ibpjtjf yjfk slbpurfja. Blfkmjsh`ejf `ifojtjf slsujh sjsjrjfl. Clr-jfojfk-jfojfk jkjr `ifojtjf clrmjsh` 31. Ojrj bl`jeuejf `jmjf jwj`jf `ibpjt ejeh yjfk plrtjbj jaj`jm….